ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ,
ಕಡಿಮೆ ಕಾಗದದ ಕಚೇರಿ.
 
ಲಾಗಿನ್
ಲಾಗಿನ್
ಪಾಸ್ವರ್ಡ